ALGEMENE VOORWAARDEN Algemene voorwaarden van Gemini Schoonmaakgroep B.V. Artikel 1: Begripsomschrijvingen In deze algemene voorwaarden gelden de volgende begrippen: a. Gemini: Gemini Schoonmaakgroep B.V. te Zoetermeer, de gebruiker van deze voorwaarden; b. Opdrachtgever: de natuurlijke persoon of rechtspersoon ten behoeve van wie Gemini werkzaamheden verricht; c. Onderaannemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die in opdracht van Gemini; d. Werkzaamheden: schoonmaakwerkzaamheden en/of andere bedrijfsdiensten; e. Werkprogramma: een formulier waarin een in overleg met opdrachtgever en/of onderaannemer opgestelde werkomschrijving is aangegeven, zo mogelijk met vermelding van plaats, tijd en frequentie van de verschillende werkzaamheden. Het werkprogramma vormt de basis voor de uit te voeren werkzaamheden; f. Object: het schoon te houden object. Artikel 2: Algemeen a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding van Gemini alsmede iedere overeenkomst die Gemini is aangegaan, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen. Eventuele andere voorwaarden zijn niet van toepassing. Enig aanbod tot het toepassen van andere voorwaarden wordt bij voorbaat uitdrukkelijk verworpen. b. Indien één of meerdere bepaling(en) in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig blijken te zijn of vernietigd worden, blijven de overige bepalingen van deze voorwaarden onverkort van toepassing. Gemini en opdrachtgever/onderaannemer zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige dan wel vernietigde bepalingen die past/passen bij de geest van deze voorwaarden en zoveel mogelijk aansluit(en) bij de inhoud van de betrokken bepalingen. c. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden dan zullen die bepalingen op een manier worden uitgelegd die past bij de geest van deze voorwaarden. d. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze voorwaarden is geregeld, dan dient deze situatie te worden beoordeeld en opgelost zoveel mogelijk in overeenstemming met de geest van deze voorwaarden. e. Indien Gemini niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, houdt dat niet in dat voornoemde bepalingen niet van toepassing zouden zijn of dat Gemini in enige mate het recht zou verliezen om in andere gevallen wel strikte naleving van bedoelde bepalingen in deze voorwaarden te verlangen. Artikel 3: Offertes en aanbiedingen a. Alle offertes en aanbieding zijn verblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is vermeld. b. Gemini kan niet aan een offerte of aanbieding worden gehouden die een kennelijke verschrijving of vergissing bevat waarvan de opdrachtgever/onderaannemer de aanwezigheid redelijkerwijs had dienen te begrijpen. c. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod, is Gemini niet aan die aanvaarding gebonden. Een overeenkomst komt dan niet tot stand, tenzij Gemini anders aangeeft. Artikel 4: Opdrachtbevestiging a. Uitsluitend de voorwaarden, gesteld op de opdrachtbevestiging, het daarbij behorende werkprogramma en deze voorwaarden, zijn bepalend voor de inhoud van de tussen partijen geldende overeenkomst. b. Bij éénmalige werkzaamheden wordt opdrachtgever geacht met de opdrachtbevestiging van Gemini en de werkomschrijving te zijn akkoord gegaan doordat hij of zij deze heeft ondertekend of heeft toegestaan dat met de uitvoering van de werkzaamheden wordt begonnen. Artikel 5: Wijziging van de overeenkomst a. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om de opdrachtbevestiging dan wel het werkprogramma te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig in overleg treden teneinde overeenstemming te bereiken over de benodigde wijzigingen c.q. aanvullingen. b. Wijzigingen in hetgeen volgens de opdrachtbevestiging en het werkprogramma is overeengekomen zijn, behoudens de gevallen genoemd in artikel 6 lid b en artikel 13 van deze voorwaarden, voor partijen slechts bindend indien die wijzigingen door partijen schriftelijk zijn overeengekomen in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. c. Indien de opdrachtbevestiging of het werkprogramma wordt gewijzigd c.q. aangevuld, is Gemini gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Gemini daartoe bevoegde persoon/personen. Het niet of niet onmiddellijk uitvoering geven aan de gewijzigde respectievelijk aangevulde opdrachtbevestiging of werkprogramma levert geen wanprestatie op aan de zijde van Gemini en vormt voor de opdrachtgever/onderaannemer evenmin grond om de opdracht te beëindigen. d. Gemini mag een verzoek tot wijziging c.q. aanvulling te allen tijde weigeren indien zulks onredelijk bezwarend voor haar zou zijn. Artikel 6: Uitvoering van de overeenkomst a. De werkzaamheden worden overeenkomstig het werkprogramma uitgevoerd. b. Indien tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat kleine afwijkingen van de opdrachtbevestiging of het werkprogramma noodzakelijk zijn en/of wenselijk zijn en daarnaast ook uitgevoerd kunnen worden, kan Gemini of de onderaannemer, zonder dat prijsaanpassing plaatsvindt, de uitvoering naar eigen inzicht wijzigen. Een dergelijke afwijking is uitsluitend toegestaan indien het aldus gewijzigde werkprogramma ten minste een vergelijkbare kwaliteit garandeert én de afwijkingen aan de opdrachtgever c.q Gemini worden meegedeeld. c. Tenzij anders is overeengekomen zullen de werkzaamheden uitsluitend worden uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag. Bij bijzondere omstandigheden, te beoordelen door Gemini, kan daarvan in overleg worden afgeweken. Artikel 7: Naleving contract en controle a. Indien gedurende de looptijd van de overeenkomst door opdrachtgever of Gemini geconstateerd wordt dat de uitvoering van de werkzaamheden in belangrijke mate afwijkt van het overeengekomen werkprogramma of indien opdrachtgever of Gemini aan de hand van een tevoren tussen partijen schriftelijk overeengekomen kwaliteitsnormering en controlesysteem constateert dat het resultaat van de verrichte werkzaamheden duidelijk beneden het tevoren afgesproken niveau blijft, zal de opdrachtgever Gemini, dan wel Gemini onderaannemer, onverwijld schriftelijk in kennis stellen van de door hem/haar geconstateerde afwijking. b. Bedoelde schriftelijke in kennisstelling bevat ten minste: 1. een nauwkeurige omschrijving van het tijdstip, ruimte, aard en ernst van de geconstateerde afwijking; 2. een redelijke termijn waarbinnen Gemini, dan wel onderaannemer, de geconstateerde afwijking dient te herstellen. c. Indien door Gemini of onderaannemer de geconstateerde afwijking niet binnen de gestelde termijn of niet op behoorlijke wijze wordt hersteld, staat het de opdrachtgever, dan wel Gemini, vrij de gesloten overeenkomst onmiddellijk en zonder rechterlijke tussenkomst als ontbonden te beschouwen. De opdrachtgever zal Gemini, dan wel Gemini de onderaannemer, hiervan bij aangetekend schrijven in kennis stellen. Van ontbinding van de overeenkomst zal evenwel geen sprake zijn, indien de geconstateerde afwijking zo gering is, dat bij redelijke afweging van de belangen van de betrokkenen een zodanige afwijking niet tot ontbinding van de overeenkomst zou mogen leiden. Artikel 8: Hulpmiddelen a. Alle kosten van de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn, hetzij anders in de opdrachtbevestiging overeengekomen, bij de prijs inbegrepen. Gemini, dan wel onderaannemer, is vrij in de keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen. b. In afwijking van het hierboven onder a. bepaalde, zal opdrachtgever het voor de werkzaamheden benodigde water, elektriciteit en gas kosteloos ter beschikking stellen. Bij glasbewassingswerkzaamheden aan de buitenkant van het object, is het Gemini, dan wel onderaannemer, toegestaan kosteloos gebruik te maken van de voorziening welke aan het gebouw ten tijde van de buitenwerkzaamheden aanwezig is. c. In overleg tussen opdrachtgever en Gemini zullen zoveel mogelijk afsluitbare ruimten, zoals werkkasten en dergelijke, voor materiaalopslag uitsluitend voor gebruik door Gemini, dan wel onderaannemer, kosteloos ter beschikking worden gesteld. d. In overleg met Gemini zal opdrachtgever ten behoeve van personeel van Gemini, dan wel de onderaannemer, voldoende faciliteiten kosteloos ter beschikking stellen, zoals garderobe, berging en dergelijke. Artikel 9: Prijs a. De prijs is gebaseerd op de bij de opname van de werkzaamheden aanwezige, opgegeven of aangenomen oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. b. Indien in de onder a van dit artikel genoemde omstandigheden wijzigingen optreden die naar het oordeel van Gemini prijsaanpassingen noodzakelijk maken, zal die prijsaanpassing in overleg met opdrachtgever en met inachtneming van artikel 2 geschieden. c. Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt in de loonkosten en/of andere kosten van Gemini, ten gevolge van (een) wijziging(en) in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzigingen plaatsvinden in de kosten van de gebruikte hulpstoffen, materialen, transportmiddelen en dergelijke, zal een aanpassing van de contractsprijs plaatsvinden. Bij het ontbreken van een door het ministerie afgegeven prijzenbeschikking vindt een wijziging van de contractsprijs plaats met een stijgingspercentage van de kosten. Artikel 10: Betaling a. Facturering zal in het algemeen aan het eind van de tweede week van de kalendermaand plaatsvinden. Betaling dient te geschieden binnen 30 dagen na ontvangst van factuur. b. De opdrachtgever die de factuur binnen de daarvoor gestelde termijn niet heeft betaald is van rechtswege, en zonder dat daartoe een nadere ingebrekestelling is vereist, in verzuim. c. De opdrachtgever is met ingang van de dag na die waarop de betalingstermijn is verstreken de wettelijke handelsrente verhoogd met 3% verschuldigd over het bedrag van de factuur. Bij het bepalen van de hoogte van de verschuldigde rente geldt een minimum van € 100,00. d. Vanaf het moment dat de opdrachtgever in verzuim is, strekt zijn betaling in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en ten slotte in mindering van de hoofdsom. e. Gemini kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren indien de opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Gemini mag de volledige aflossing van de hoofdsom weigeren indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente worden voldaan. f. Gemini mag te allen tijde haar vordering uit handen geven. De alsdan verschuldigde incassokosten komen voor rekening van opdrachtgever. Indien een gerechtelijke procedure nodig zal blijken om betaling door opdrachtgever te verkrijgen, dan komen de werkelijke kosten, waaronder de kosten voor haar raadsman, aan de zijde van Gemini voor rekening van opdrachtgever. Het hiervoor bepaalde geldt eveneens voor door Gemini gemaakte executiekosten. g. Gemini is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien opdrachtgever ondanks sommatie weigert of niet in staat is te voldoen aan zijn of haar verplichtingen. h. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. Artikel 10: Aansprakelijkheid a. Gemini is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Gemini is uitgegaan van door of namens opdrachtgever, dan wel onderaannemer, verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens. b. Gemini is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie aan de zijde van de opdrachtgever, dan wel onderaannemer. c. Gemini verplicht zich verzekerd te houden tegen aansprakelijkheid voor alle schade, welke door zijn personeel aan het gebouw, inventaris, personen of eigendommen van personeel van de opdrachtgever wordt toegebracht, of tengevolge van onvoorzichtigheid c.q. nalatigheid ontstaat. d. Enige schadeplichtigheid van Gemini is steeds beperkt tot het bedrag wat in het desbetreffende geval onder de schadeverzekering wordt uitbetaald. Ten opzichte van opdrachtgever geldt dat de schadeloosstelling, in het geval van geen verzekeringsdekking, in ieder geval is beperkt tot het bedrag (exclusief BTW) wat Gemini in het jaar waarin de schade is veroorzaakt aan opdrachtgever is gefactureerd. Artikel 11: Duur van een overeenkomst en beëindiging a. De overeenkomst wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd. b. Beëindiging van deze overeenkomst kan alleen geschieden per aangetekend schrijven met een opzeg termijn van 3 maanden. Artikel 12: Opschorting, ontbinding en opzegging a. Gemini is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden met onmiddellijke ingang en zonder rechterlijke tussenkomst indien: 1. opdrachtgever of onderaannemer surseance van betaling aanvraagt, dan wel in staat van faillissement is verklaard; 2. opdrachtgever of onderaannemer de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt; 3. na het sluiten van de overeenkomst Gemini ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat opdrachtgever of onderaannemer verplichtingen niet zal/zullen (kunnen) nakomen. b. Ook is Gemini bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien zich omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Gemini kan worden gevergd. c. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Gemini onmiddellijk opeisbaar. Indien Gemini de nakoming van haar verplichtingen opschort, behoudt zij haar recht op aanspraken uit de wet en de overeenkomst. d. Indien Gemini tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten die daardoor op enigerlei wijze ontstaan. e. Indien de ontbinding aan opdrachtgever of onderaannemer toerekenbaar is, is Gemini gerechtigd vergoeding van schade, daaronder begrepen de kosten, direct of indirect, voortvloeiend uit de ontbinding te vorderen van de opdrachtgever of onderaannemer. f. Indien opdrachtgever of onderaannemer zijn of haar uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, is Gemini gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting harerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. Artikel 14: Bepalingen bij overmachtsituaties a. Gemini is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens opdrachtgever of onderaannemer indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan haar schuld en noch krachtens de wet noch krachtens de overeenkomst of in het verkeer geldende opvatting voor haar rekening komt. b. Onder overmacht wordt in deze voorwaarden, onder meer, verstaan alle van buitenkomende oorzaken, ongeacht of zij voorzienbaar worden geacht te zijn, waarop Gemini geen invloed kan uitoefenen doch waardoor Gemini niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkonderbrekingen in het bedrijf van Gemini, dan wel een derde, zijn hieronder mede begrepen. c. Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht bij opdrachtgever, tijdelijk – ten hoogste drie maanden – niet of slechts ten dele kunnen worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen totaalprijs voor die periode. Artikel 15: Geschillen en toepasselijk recht a. Alle geschillen omtrent interpretatie, uitvoering en beëindiging van de overeenkomst zullen in beginsel ter beoordeling worden voorgelegd aan een bevoegde rechter van de rechtbank. Een geschil is aanwezig wanneer één van partijen verklaart dat zulks het geval is. b. In afwijking van sub a van dit artikel heeft Gemini het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde burgerlijke rechter. c. De verhouding tussen partijen alsmede deze voorwaarden worden uitsluitend beheerst door het Nederlands recht.